– Mesleki Yeterlilik Belgelendirmesi (MYK)
– ISO 9001, 14000, 18000,22000 gibi Kalite Belgelendirmeleri,
– TSE ve TSE-HYB Belgelendirmeleri,
– CE Belgelendirmesi,
– Marka Tescili ve Patent
– İşletme, Personel ve Kişisel Gelişim Eğitimleri,

Mesleki Yeterlilik Belgesi, bireylerin herhangi bir meslekte, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından oluşturulmuş ulusal yeterliliklerde belirtilen şartları karşılamaları halinde sahip olabilecekleri bir belgedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaştı. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yaptı.

Bu değişikliklerin en önemlilerinden biri şüphesiz çalışma ve iş dünyasını yakından ilgilendiren belge zorunluluğu getirilen meslekler olmuştur. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte, 24/03/2016 tarihinde yayımlamış olduğu ikinci tebliğ ile 8 meslekte, 26/09/2017 tarihinde yayımlamış olduğu üçüncü tebliğ ile 33 meslekte, 11/11/2018 tarihinde yayımlamış olduğu dördüncü tebliğ ile 36 meslekte, 03/10/2019 tarihinde yayımlamış olduğu beşinci tebliğ ile de 26 olmak üzere toplam 143 meslekte belge zorunluluğu bulunmaktadır. Beşinci tebliğ ile 26 meslekte tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra (03/10/2020’dan itibaren) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

Bakanlık Tebliğlerinde yer alan 143 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Cumhurbaşkanı Kararı ve Bakanlar Kurulu’nun belirlediği ücret tarifesi listesindeki 226 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

MYK

Kalite belgesinin anlamı nedir? Kalitenin tescil edilmiş halidir. Bu genel anlam dışında ISO belgelerine özel esas manası “Kaliteyi Taahhüt Etme” belgesidir. Bu tanımla birlikte sürdürülebilir kalite ön plandadır. Elde edildikten sonra vazgeçilecek “Nasılsa aldık kalite tamamdır” denilecek bir evrak değildir. Sürekli olmak aynı kalitede ürün ve hizmeti firma var olduğu sürece sunabilme yeteneğinin kazanılmış olmasını gösterir. En azından olmasa da bu yönde sürekli bir gelişim, takip ve büyüme kontrolünde yürütülen işletme anlamını ifade eder.

Kalite üst düzey hizmetin bireysel yorumlanmış şeklidir. Müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek yeteneğinin yüzdesidir. Kalite belgesi, bilinçli kontrollü, planlı ve uygun dokümantasyon çalışmalarıyla birlikte öncelikle mevcut ürün ve hizmet sunumunu sağlamak ve bu ürün/hizmet düzeyini sabit tutmakla birlikte giderek yükselen grafiksel takip edilebilir yapıya dönüştürmektir. Kaliteyi üretmek zorun değildir. Asıl önemli nokta kaliteyi belgeleyebilmek ve koruyabilmektir. Birde bunu sürekli artırabilirseniz rahatlıkla kalite belgesi alabilirsiniz demektir. Kalite belgesi çoğunlukla ISO 9001 sertifikasını ifade eder. ISO 9001 bir yönetim yapısı olduğu halde ürün veya hizmetlerin kalite belgelerinin olması aynı zamanda yönetimin kalite algı ve anlayışına bağımlıdır.

iso

TSE Türk standartlarına uygunluk belgesi; Ülkemizde standardı meydana getiren hususlarda, üretime yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış kuruluşların söz konusu mamullerinin, alakalı Türk Standartlarına uygunluğunu gösteren ve yapılan anlaşma ile TSE markasının faaliyet hakkı verilerek şirket adına oluşturulan, üzerinde TSE amblemini kullanacak mamullerin ticari markasını, sınıfını, cinsini, türünü ve tipini belirten, geçerlilik süresi bir sene ile sınırlı olan belgedir.

TSE Türk standartlarına uygunluk belgesi diğer ismi ile TSE markası; üzerine ya da ambalajına yerleştirildiği mamullerin alakalı Türk Standardına göre üretilip piyasaya konulduklarını belirten ve akdedilen anlaşma kapsamında faaliyet ettirilebilen, 556 sayılı Markaların işletilmesi hususunda Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı türde tescil edilen monogramlardır.

Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir.

Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir.

tse

CE işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde malların serbest dolaşımının tam anlamıyla sağlanması amacıyla ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek için 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve Conformité Européenne kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir Birlik işaretidir.

Üreticinin garanti beyanı olan ve bir anlamda da ürünün pasaportu olarak da ifade edilen CE işareti, bir kalite belgesi değildir. CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almakta olup ve Avrupa Ekonomik Alanı genelinde tek bir işaretin kullanılmasını sağlamaktadır.

CE işareti, tüketicilerin Topluluk tarafından emniyetli olarak sınıflandırılan ürünleri tespit etmesini kolaylaştırmakta ve bu işareti taşıyan ürünler, tüketicilere yüksek kaliteli ürünler sunulmasını sağlamak için, ambalaj, etiket ve emniyetle ilgili standartlara uygunluğunu göstermektedir.

ce belgesi

Neden Marka Tescili ?
Sınai mülkiyet açısından; markanızı tescille koruma altına aldığınızda, rakip firma – ürünlere karşı bir koruma alanı oluşturursunuz. Bu koruma alanı, muhtemel taklitlere karşı sizi yasal anlamda hak sahibi haline getirir. … Bu açıdan tescilli marka, kendi başına ticari bir değerdir.

Marka, sizin işletmenize ait olan ürün veya hizmetlerin diğer firmaların ürün ve hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla sayılar, adlar, sözcükler, logo veya bunların bir kaçının bir araya gelmesiyle ayırt edici bir özelliğe sahip olmasıdır. Burada ki önemli unsur ayırt edici özelliğe sahip olmaktır. Aksi takdirde bir markadan bahsedilemez. Marka sahibi olarak yapacağınız tüm çalışmaları resmi olarak güvence altına almış olacaksınız.

marka tescili

Personel Eğitimi

Personel eğitimi çalışanların işletme içerisinde sahip oldukları görevleri daha etkin bir şekilde yapabilmeleri için Personel Eğitimi

Onların mesleki bilgilerini geliştiren,
Düşünce,
Rasyonel karar alma,
Davranış ve tutum,
Alışkanlık ve
Anlayışlarına
katkı yapmayı sağlayan eğitsel faaliyetlerin tümüdür.

Personel Eğitiminin Faydaları
Eğitiminin kurum açısından faydaları şöyledir:

Çalışan-işveren ilişkilerini iyileştirir.
Çalışanların verimliliğini arttırır.
Üretim, yönetim ve personel maliyetlerini düşürür.
Çalışanların karar verme ve sorun çözme yeteneğini artırır.
Çalışanlar arası iletişimi geliştirir.

Eğitiminin personel açısından faydaları şöyledir:
Personel Eğitimi

Kendine güven ve başarma duygusunu geliştirir.
İletişim yeteneğini ve önderlik bilgisini artırır.
İş tatminini yükseltir.
Kişisel amaçların gerçekleştirilmesini sağlar.
Kişisel gereksinimlerin tatmin edilmesini sağlar.
Yeni sorumluluklar alma isteğini artırır.

personel egitim